BPC Training Centre

Organizacja procesu wyboru systemu IT. Jak skutecznie
zarządzać projektem wyboru zaawansowanego systemu IT?

Warunki Rejestracji i Uczestnictwa
I. ORGANIZATOR SZKOLENIA
 1. Organizatorem Szkolenia, zwanym dalej "Szkoleniem", jest Synergy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ul. Jesionowej 9A, piętro VIII, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352923, kapitał zakładowy: 40.000,00 PLN, NIP: 954 26 86 636, Regon: 241380467. Osobą odpowiedzialną za organizację Szkolenia jest Sebastian Smiatek, Dyrektor Działu Usług Doradczych , M: +48 668-066-976, E: sebastian.smiatek@bpc-group.pl
 2. Partnerami merytorycznymi są podwykonawcy, których Synergy Poland Sp. z o.o. zaprosiła do współpracy przy przygotowaniu oraz realizacji Szkolenia.

II. SZKOLENIE
 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie uprzedniej rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego, złożenie oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia oraz dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu w terminie określonym w pkt. III. 4.
 2. Synergy Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji Szkolenia. Liczba miejsc na Szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zarejestrowani na Szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową, najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia.
 3. Uczestnicy zarejestrowani na Szkolenie, w przypadku, gdy będzie się ono odbywać planowo, drogą e-mailową otrzymają agendę szkolenia, najpóźniej na 5 dni kalendarzowych poprzedzających Szkolenie.
 4. Synergy Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

III. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Opłata za udział w Szkoleniu: "Organizacja procesu wyboru systemu IT. Jak skutecznie zarządzać projektem wyboru zaawansowanego systemu IT?" w zależności od wyboru języka oraz ilości osób wynosi:
  • Język Polski:
   • 1.500,00 PLN – pierwsza osoba wydelegowana przez podmiot;
   • 1.000,00 PLN – druga i kolejna osoba wydelegowana przez podmiot.
 2. Cena Szkolenia obejmuje: udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, indywidualne konsultacje podczas zajęć, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, bufet konferencyjny oraz lunch. Cena szkolenia nie obejmuje w szczególności kosztów: zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
 3. Opłata za udział w Szkoleniu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości określonej w przepisach prawa polskiego powszechnie obowiązującego w chwili wystawienia faktury.
 4. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego oraz złożeniu oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury. W tytule przelewu powinny zostać podane: firma Uczestnika, tytuł Szkolenia oraz termin jego realizacji.
 5. Po dokonaniu rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego Uczestnik biorący udział w Szkoleniu otrzyma od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie.
 6. W przypadku braku zgody na zawarcie umowy przy użyciu wzorca umownego, możliwe jest zawarcie umowy na warunkach indywidualnie uzgodnionych.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
 1. Uczestnik Szkolenia może zrezygnować z uczestnictwa bez ponoszenia kosztów, nie później niż na 7 dni przed terminem Szkolenia (jeżeli Opłata za udział w Szkoleniu została zapłacona nastąpi jej zwrot). Rezygnacja w okresie krótszym niż 7 dni, a także nieobecność na Szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji w terminie min. 7 dni przed realizacją Szkolenia) skutkuje obowiązkiem opłacenia 100% kwoty za Szkolenie. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu, pod rygorem jej bezskuteczności, winna zostać dokonana na piśmie i przesłana na adres e-mail koordynatora Szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia bez podawania przyczyny. W takim przypadku przysługuje jedynie prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty za udział w Szkoleniu w terminie 14 dni od daty odwołania Szkolenia. Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu odwołania Szkolenia.
 3. W każdym czasie Uczestnik może wyznaczyć inną osobę biorącą udział w Szkoleniu, za którą bierze pełną odpowiedzialność. Zmianę należy przekazać telefonicznie lub e-mailowo koordynatorowi Szkolenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Szkolenie Kompetencyjne BPC GROUP POLAND:
Terminy: 23 czerwca 2016 r. – Katowice – Zakończone
25 października 2016 r. – Warszawa – Zakończone
18 listopada 2016 r. – Katowice – Zakończone
14 grudnia 2016 r. – Rzeszów – Zakończone
19 stycznia 2017 r. – Kraków – Zakończone
27 stycznia 2017 r. – Wrocław – Zakończone
Zapytaj o inne terminy
Koszty: Spotkanie Płatne
Zobacz: Warunki Rejestracji i Uczestnictwa
Języki:
Szkolenie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Roadshow w Kielcach 21 sierpnia 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Sponsorzy Patroni Medialni
Konferencja w Katowicach 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni