BPC Training Centre

Badanie rentowności i ryzyka inwestycji
wdrożenia rozwiązań IT w przedsiębiorstwach.

Program
Dział szkoleń:
Organizacja procesu wyboru zaawansowanych rozwiązań
IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.
Profile szkolenia:
 • ERP – System Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa
 • MES/SCADA – System Realizacji/Nadzoru Produkcji
 • WMS – Magazynowy System Informatyczny
 • APS – System Zaawansowanego Planowania
 • BI – System Analityki Biznesowej
 • Workflow – Przepływ Pracy
 • Wszystkie powyższe
 • Brak określonego profilu

Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w przeprowadzeniu analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego projektów rozwojowych i modernizacyjnych zorientowanych na poprawę efektywności działalności organizacji poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych.
Cele pośrednie szkolenia to zdobycie umiejętności:
 • W zakresie wykonania analizy rentowności dla projektów inwestycyjnych
  zorientowanych na wdrożenie w organizacjach narzędzi informatycznych;
 • Zdobycie umiejętności w zakresie wykonania analizy wrażliwości projektów IT;
 • Zdobycie umiejętności w zakresie szacowania korzyści i obliczenia wskaźników
  związanych z zastosowaniem rozwiązań i narzędzi IT, w szczególności podniesienia
  sprawności procesowej dla działalności produkcyjnej;
 • Zdobycie umiejętności w wykonywaniu analiz finansowych z wykorzystaniem narzędzi IT.
Cele projektu będą osiągnięte poprzez uczestnictwo w warsztatach.
Umiejętności będą nabyte poprzez ćwiczenia i wykonanie studium
przypadku oraz dyskusję uczestników warsztatów z trenerem.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, inżynierskim oraz dla wszystkich zainteresowanych, które stoją przed zadaniem połączenia wiedzy technicznej z kalkulacją przepływów pieniężnych i oceną rentowności związanej z optymalizacją kosztów operacyjnych.
Dla menedżerów i pracowników działów IT, którzy chcą poznać najlepsze praktyki modelowania inwestycji efektywnościowych. Dla pracowników Controllingu oraz departamentów: Inwestycyjnego, Strategii, Planowania i Rozwoju, Finansowego.
Szkolenie jest przeznaczone również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.

Program:
 1. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow);
 2. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC);
 3. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (Discounted Cash Flow);
 4. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja;
 5. Metodyka wykonywania analiz rentowności dla projektów rozwojowych i odtworzeniowo-modernizacyjnych – metoda standardowa i metoda złożona (model różnicowy);
 6. Szacowanie korzyści z tytułu wdrożenia rozwiązań IT na różnych obszarach działalności organizacji;
 7. Definicja i interpretacja kluczowych wskaźników biznesowych i finansowych, które są przedmiotem monitoringu dla osiągnięcia celów strategicznych organizacji;
 8. System zarządzania procesami biznesowymi Business Process Management (BPM) w kontekście wdrożenia narzędzi IT wspomagających zarządzanie procesami;
 9. Total Cost of Ownership (TCO) – Całkowity Koszt Posiadania. Krótkie omówienie metody w kontekście badania rentowności projektu wdrożenia rozwiązań IT;
 10. Wpływ inwestycji rozwiązań IT na wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) − Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia;
 11. Zależność pomiędzy efektami oszacowanymi na poziomie skuteczności działań w organizacji a wskaźnikiem rentowności ROI. Przykład szybkiego obliczenia ROI dla wdrożenia rozwiązań klasy ERP;
 12. Inwestycje generujące oszczędności i zmniejszające koszty operacyjne;
 13. Studium przypadku – analiza rentowności, wrażliwości, scenariuszowa:
  • Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF): Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu),
  • Struktura finansowania projektu (kapitał własny / kapitał obcy / dotacja),
  • Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe),
  • Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania,
  • Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane,
  • Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA dla projektu oraz NPVe, IRRe, MIRRe, DPPe dla kapitału własnego,
  • Bilans dla projektu,
  • Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych,
  • Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe),
  • Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych,
  • Analiza scenariuszy,
  • Rozwiązywanie problemów biznesowych przy pomocy modelu inwestycyjnego;
 14. Błędy popełniane w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych zorientowanych na wdrożenie rozwiązań IT.

Czas trwania szkolenia:
14 godzin.

Wymagania wobec uczestników:
Każdy z uczestników powinien posiadać komputer typu laptop.
Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach na komputerach powinien być
zainstalowany Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 lub 2016.
Wymagania systemowe:
 • 125 MB wolnego miejsca na dysku;
 • Microsoft Windows XP/VISTA/7/8/8.1 lub 10.

Cena za udział:
 • Język Polski:
  • 3.000,00 PLN – pierwsza osoba wydelegowana przez podmiot;
  • 2.800,00 PLN – druga i kolejna osoba wydelegowana przez podmiot.
Szkolenie Kompetencyjne BPC GROUP POLAND:
Terminy: 29-30 marca 2016 r. – Zakończone
26-27 kwietnia 2016 r. – Zakończone
Zapytaj o inne terminy
Miejsce: Katowice, BPC Training Centre
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A
Koszty: Spotkanie Płatne
Zobacz: Warunki Rejestracji i Uczestnictwa
Języki:
Szkolenie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Poznaniu 17 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 24 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni