BPC Training Centre

Konferencja w Gdyni, 28 września 2017 r.

Rozwiązania
Komtech
System KPS OEE jest systemem klasy MES, który wspomaga Kadrę Kierowniczą rejestrując i prezentując dane w zakresie czasu pracy, efektywności maszyn, a także innych istotnych wielkości dotyczących procesu produkcji. System dostarcza szczegółowych informacji na temat zleceń produkcyjnych, stanów linii, ich wydajności oraz produktów nie tylko w czasie rzeczywistym, ale i w ujęciu historycznym. Zgromadzone przez system dane umożliwiają określenie rzeczywistej wielkości produkcji oraz czasów z nią związanych (praca, postoje, przezbrojenia, awarie). Informacje te służą również do wyznaczenia wskaźnika OEE / Overall Equipment Effectiveness / w pełnym spektrum: od urządzenia stanowiącego element linii produkcyjnej, dla całej linii, wydziały, zlecenia produkcyjne na całym zakładzie kończąc.
Ponadto system wyposażony jest w narzędzia monitorowania i rozliczania zleceń produkcyjnych niezależnie oraz przy integracji z systemami klasy ERP, z których pobierane są dane o zleceniach. Na podstawie informacji pobieranych bezpośrednio z linii produkcyjnych system może przekazywać do systemów ERP zwrotne informacje o statusie realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych. System KPS OEE jest systemem otwartym, co umożliwia integrację z innymi systemami służącymi do zbierania danych i zarządzania produkcją, jeżeli takie już funkcjonują w przedsiębiorstwie.
Aspekty walidacyjne wpłynęły na wyznaczenie w ramach funkcjonalności systemu KPS OEE obszarów krytycznych, dzięki czemu zapewniony jest niezbędny poziom dokumentacji procesów produkcyjnych. Wiąże się to bezpośrednio z koniecznością zachowania regulacji branżowych wymaganych przez GMP.
Główny Zakres Funkcjonalny Systemu KPS OEE:
 • EWIDENCJE – Rejestr maszyn, podzespołów, pracowników, produktów, stanów linii, zakłóceń procesu produkcyjnego, czynności elementarnych, zleceń;
 • ZLECENIA PRODUKCYJNE – Moduł zarządzania zleceniami produkcyjnymi umożliwiający tworzenie, import z plików Excel oraz import zleceń z systemów klasy ERP (m.in. SAP, BAAN, IFS, Impuls, SCALA, MS Dynamics, Movex, JD Edwards, TETA, ...);
 • PANEL OPERATORA – Dedykowany dla operatorów panel umożliwiający nadzór i realizację zleceń produkcyjnych oraz wzgląd aktualne parametry produkcji (min. OEE, status realizacji zlecenia, przewidywany czas zakończenia zlecenia, kolejne zlecenia do realizacji);
 • PANEL KIEROWNIKA PRODUKCJI – Kontrola efektywnego czasu pracy maszyn i operatorów, statusu produkcji, weryfikacja planów i norm produkcyjnych (dla całej linii, poszczególnych maszyn, w podziale na komórki organizacyjne i lokalizacje);
 • MONITORING WIELKOŚCI PRODUKCJI – Wsparcie i automatyzacja procesów związanych z odczytem i rejestracją danych pochodzących z liczników zamontowanych na liniach produkcyjnych;
 • MONITORING PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH – Funkcjonalność umożliwiająca zdefiniowanie dla każdej linii / maszyny parametrów (np. wilgotność, temperatura, ciśnienie), które będą automatycznie (na podstawie danych z czujników) lub manualnie (jako akcja operatora) rejestrowane w systemie w celu śledzenia i raportowania warunków panujących na produkcji;
 • STATYSTYKI i RAPORTY – Generowanie różnorodnych analiz dotyczących m.in. czasu pracy, wydajności, awaryjności czy efektywności pracy maszyn, przebiegu procesu produkcji i realizacji zleceń produkcyjnych;
 • ADMINISTRACJA i SYNCHRONIZACJA Z PARKIEM MASZYNOWYM – Zarządzanie konfiguracją systemu oraz synchronizacja z liniami produkcyjnymi i koncentratorami odpowiedzialnymi gromadzenie danych;
 • KPS EWPL (Ekrany Wizualizacji Pracy Linii) – System wizualizacji pracy linii i urządzeń produkcyjnych prezentujący aktualne dane na temat zlecenia produkcyjnego, postępu produkcji i stanu linii oraz maszyn na dużych, przemysłowych wyświetlaczach;
 • KPS PDA (Personal Digital Assistant) – Dedykowana dla pracowników działów produkcji i kadry kierowniczej aplikacja umożliwiający podgląd aktualnego stanu produkcji z poziomu smartphone’a;
 • KMS Maintenance – System wspomagający zarządzanie utrzymaniem ruchu, gospodarką remontowo-konserwacyjną, materiałową oraz gospodarką zaopatrzeniową, nadzorując realizację wszystkich wykonywanych prac związanych z planowaniem, harmonogramowaniem i eksploatacją obiektów technicznych;
 • KMS AKP (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa) – System zapewniający pełną ewidencję oraz wsparcie procesów związanych z kontrolą urządzeń i przyrządów pomiarowych;
 • KMS NP (Narzędzia Produkcyjne) – System wspomagający prowadzenie pełnej gospodarki narzędziami produkcyjnymi począwszy od zamówień, poprzez zakup, ewidencję, eksploatację, serwis, na likwidacji kończąc;
 • KMS WP (Wyposażenie Pracowników) – System ewidencji i wyposażenia pracowników, umożliwiający automatyzację procesu zamówień, gospodarki magazynowej i obiegu wyposażenia pracowników.
System KMS Maintenance jest system jest systemem klasy CMMS, który wspomaga zarządzanie utrzymaniem ruchu, gospodarką remontowo-konserwacyjną, materiałową oraz gospodarką zaopatrzeniową, nadzorując realizację wszelkich wykonywanych prac związanych z planowaniem, harmonogramowaniem i eksploatacją obiektów technicznych. System zawiera niezbędne funkcje do maksymalizowania efektywności zarządzania majątkiem i zasobami służb technicznych oraz minimalizowania kosztów gospodarki remontowej i materiałowej. Pozwala automatyzować prace związane z zarządzaniem elementami infrastruktury technicznej, obsługą procesu awarii, prowadzeniem przeglądów i konserwacji czy też wyliczaniem i raportowaniem statystyk, takich jak współczynniki MTTR – Średni Czas Usuwania Usterek, MTTF – Średni czas do wystąpienia awarii, MTBF – Średni Czas Pomiędzy Usterkami czy OEE - Całkowita Efektywność Sprzętu.
System KMS Maintenance umożliwia prowadzenie niezbędnej dokumentacji czynności walidacyjnych i kalibracyjnych, spełniających zbiór wymagań związanych z koniecznością zachowania regulacji branżowych, takich jak GMP, FDA czy HACCP. Dzięki gromadzeniu spójnych i aktualnych danych w systemie możliwe jest dynamiczne wdrażanie zasad zarządzania określanych jako Optymalne Utrzymanie Ruchu (TPM – Total Productive Maintenance).
System posiada wiele wbudowanych narzędzi wykorzystywanych na co dzień przez działy techniczne, tj. prowadzenie magazynków wydziałowych, dokumentacji technicznej powiązanej z obiektami, wyposażenie Pracowników, aparatura kontrolno-pomiarowa, narzędzia wspomagające proces obsługi zamówień i zapotrzebowań, śledzenie kosztów utrzymania ruchu (budżetowanie), generator raportów wraz z zestawem gotowych raportów wykorzystywanych przez Służby UR.
Główny Zakres Funkcjonalny Systemu KMS Maintenance:
 • EWIDENCJE – Rejestr obiektów, pracowników, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, ewidencja zdigitalizowanych zasobów (instrukcje, schematy, certyfikaty, zdjęcia i inne);
 • ZLECENIA – Zarządzanie zleceniami awaryjnymi, harmonogramowanymi oraz planowanymi (inwestycyjnymi);
 • GOSPODARKA MAGAZYNOWA – Zarządzenie magazynem technicznym oraz magazynami podręcznymi;
 • ZAPOTRZEBOWANIA / ZAMÓWIENIA – Zarządzanie zapotrzebowaniem zakupów części i materiałów;
 • APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA – Wsparcie i automatyzacja procesów związanych z ewidencją oraz kontrolą narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • KALENDARZE – Harmonogram pracy zakładu, kalendarze zmianowe, ewidencja absencji;
 • RAPORTY – Generowanie różnorodnych analiz dot. m.in. awaryjności (MTTR, MTTF, MTBF), realizacji prac technicznych, czasu pracy pracowników, kosztów realizacji zleceń, gospodarki magazynowej i innych aspektów związanych z UR/DT;
 • KMS ZA (Zgłoszenia Awarii WWW) – Zgłoszenie, nadzór i akceptacja prac serwisowych przez Pracowników produkcji z poziomu przeglądarki WWW;
 • KMS RZ (Rozliczanie Zleceń) – Kompleksowa obsługa zleceń serwisowych dla Pracowników DT/UR z poziomu przeglądarki WWW (rejestracja czasu rozpoczęcia/zakończenia prac, wykaz czynności technicznych, rozliczanie części);
 • KMS AKP (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa) – System zapewniający pełną ewidencję oraz wsparcie procesów związanych z kontrolą urządzeń i przyrządów pomiarowych;
 • KMS NP (Narzędzia Produkcyjne) – System wspomagający prowadzenie pełnej gospodarki narzędziami produkcyjnymi począwszy od zamówień, poprzez zakup, ewidencję, eksploatację, serwis, na likwidacji kończąc;
 • KMS WP (Wyposażenie Pracowników) – System ewidencji i wyposażenia pracowników, środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i środków higieny osobistej, umożliwiający automatyzację procesu zamówień, gospodarki magazynowej i obiegu wyposażenia pracowników;
 • KMS PDA (Personal Digital Assistant) – Dedykowany dla pracowników UR/DT i dostępny z poziomu smartphone’a system powiadomień o awariach umożliwiający podgląd aktualnego stanu oraz reakcję na zgłoszenia serwisowe;
 • KMS EWP (Ekrany Wizualizacji Pracy) – System wizualizacji statusu prac UR na produkcji (stan prac, czas trwania, MTTR, MTBF, MTTF).
QUERIS
System Queris MES jest narzędziem do kompleksowego zarządzania realizacją produkcji, stworzonym przez polskiego producenta. Jego funkcjonalność w pełni zaspokaja potrzeby związane z monitorowaniem i podnoszeniem wydajności procesów. Został wyposażony w możliwości usprawniające pracę dyrektorów produkcji, kierowników oraz operatorów. Jego elastyczna architektura umożliwia pełną integrację z maszynami oraz innymi rozwiązaniami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie (takimi jak systemy ERP, APS, czy CMMS), która przyczynia się do wykorzystania pełni możliwości związanych z informatyzacją zakładu. Oprogramowanie jest z powodzeniem wdrażane i użytkowane w różnego rodzaju przedsiębiorstwach z różnych branż.
QUERIS APS
System klasy APS stworzony przez firmę Queris stanowi praktyczne rozwiązanie do automatycznego harmonogramowania produkcji. Oparte na najnowszych dostępnych technologiach ułatwia pracę działów produkcji i pozwala znacznie zwiększyć wydajność procesów tylko dzięki lepszemu planowaniu. System jest przystosowany do automatycznego harmonogramowania zleceń według różnych rodzajów kryteriów (maksymalnej wydajności, minimalizacji czasu przezbrojeń, minimalnych kosztów, itp.). Wykorzystanie algorytmów heurystycznych (prostych) oraz memetycznych (złożonych) przekłada się na optymalne zaplanowanie produkcji, a przez to osiąganie lepszych wyników.
QUERIS CMMS
Queris CMMS, to polskie rozwiązanie dla służb utrzymania ruchu, które od długiego już czasu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodzimych i zagranicznych przedsiębiorstw. System został stworzony w oparciu o własne doświadczenia z dziedziny utrzymania ruchu oraz na podstawie licznych opinii praktyków. Oprogramowanie firmy Queris posiada bogatą funkcjonalność i szerokie możliwości integracji, a na rynku jest doceniane również z nowoczesny, przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Koncepcja systemu i jego wykonanie sprawiają, że staje się ono niezbędnym wsparciem przy realizacji podejścia lean manufacturing oraz prewencyjnego utrzymania ruchu.
DCLOG
dcView Informacja jest w dzisiejszych czasach elementem, bez którego niemożliwe jest podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji biznesowych oraz efektywne realizowanie procesów operacyjnych wraz z ich monitorowaniem. Dostęp do informacji jest ważny nie tylko z punktu widzenia kadry zarządzającej, lecz również z punktu widzenia zaangażowanych w realizację zadań szeregowych pracowników: jako ludzie z natury dążymy do ograniczania niepewności oraz ryzyka popełniania błędów. Dostęp do informacji nam w tym pomaga.
dcManager Opracowanie dokumentacji wytworzenia oraz wdrożenia, narzędzia informatycznego wspierającego proces rozliczania i fakturowania w obszarze operacyjno-administracyjnym funkcjonowania firmy.
dcWrapper System do rejestracji zdjęć DC Wrapper powstał jako odpowiedź na potrzebę tworzenia i gromadzenia dokumentacji fotograficznej palet wysyłanych do odbiorców zewnętrznych. W procesie logistycznym zdarzają się błędy na etapie kompletacji, foliowania oraz transportu. Wówczas odbiorca zgłasza reklamację, którą trzeba szybko i dokładnie rozpatrzyć. Obecnie są dostępne rozwiązania oparte na standardowych rejestratorach CCTV, które nie zapewniają dobrej jakości obrazu palet oraz są bardzo ograniczone pojemnością dyskową. Ulotka dcView Ulotka dcWrapper Ulotka dcPoD
dcInventory System DC Inventory jest prostym systemem do wykonywania szybkiej inwentaryzacji w marketach. Składa się z dwóch elementów: terminali mobilnych Motorola MC2180, na których zainstalowana jest aplikacja do inwentaryzacji oraz interfejsu do systemu zarządzania marketem. Plik z bazą inwentaryzacyjną jest przesyłany drogą radiową na terminal, oszczędzamy w ten sposób czas na wgrywaniu danych; można też wykonywać inwentaryzacje częściowe. W czasie inwentaryzacji korzystamy ze skanera kodów kreskowych a dane są gromadzone w pliku wynikowym, który jest transmitowany do systemu zarządzania.
dcGeoPoint Jest to przykład innowacyjnego pomysły na prostą aplikację do magazynu „pod chmurką”. System dcGeoPoint działa na terminalach lub telefonach z systemem Android. W momencie położenia towaru na placu operator wykonuje zdjęcie lub skan kodu kreskowego zaś system przypisuje te dane do pozycji GPS i identyfikatora tego towaru. Gdy chcemy zabrać towar z placu, wybieramy go z listy a aplikacja nawiguje operatora do miejsca złożenia.
dcTrace System DC Trace składa się z dwóch części:
 • FrontOffice dla klientów operatora logistycznego, którzy mogą sprawdzić status zleceń oraz transportu. Po zalogowaniu się na portal w bardzo szybki sposób mają dostęp do poszczególnych informacji i raportów o statusach.
 • BackOffice – jest to cała mechanika aplikacji w postaci bazy danych PostgreSQL, interfejsu do systemów ERP, w tym AS 400 i aplikacji dla przeglądarki internetowej. Dodatkowo jest zaimplementowany cały moduł zarządzania uprawnieniami i użytkownikami.
dcPoD Nowoczesna platforma do określania statusu dostaw w czasie rzeczywistym - Proof of Delivery (dcPoD) to aplikacja, która została przygotowana na platformę Android. Najnowszy produkt DCLOG spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających firm logistycznych i produkcyjnych.
ANT
ANT Factory Portal to system do bieżącego nadzoru procesu produkcyjnego, będący uzupełnieniem systemów ERP. Wykorzystując najnowszą technologię AJAX WEB 2.0 daje bezpieczny i funkcjonalny dostęp do danych przez przeglądarki internetowe. Każdy uprawniony użytkownik może, zalogować się do serwisu i uzyskać dostęp do danych z wybranego obszaru zakładu produkcyjnego. Zastępuje ręczne raportowanie produkcji na rzecz automatycznego pozyskiwania danych wprost z maszyn i linii produkcyjnych.
Wdrożenie systemu przyniosło naszym klientom średni wzrost OEE o 20%, ponadto obniżyliśmy zużycie energii, zmniejszyliśmy koszty zarządzania oraz uzyskaliśmy poprawę jakości produktów.
FBD
System Utrzymania Ruchu S.U.R.-FBD to rodzime rozwiązanie informatyczne klasy CMMS, przeznaczone dla Służb Utrzymania Ruchu. W odróżnieniu od programów lokalizowanych z wersji amerykańskich i zachodnioeuropejskich program nie zawiera funkcji, które są w polskich warunkach bezużyteczne. Jego głównym celem jest automatyzacja prac związanych z:
 • Zarządzaniem środkami trwałymi infrastruktury;
 • Prowadzeniem gospodarki remontowej;
 • Prowadzeniem przeglądów technicznych i konserwacji maszyn;
 • Prowadzeniem gospodarki magazynowej UR;
 • Zarządzaniem zamówieniami na materiały i części zamienne;
 • Raportowaniem i generowaniem statystyk.
Wdrożenie systemu umożliwi:
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnych;
 • Zapewnienie sprawności maszyn według wymagań jakości;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracy;
 • Wzrost jakości wykonywanych zadań;
 • Minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu;
 • Redukcję zapasów magazynowych;
 • Wsparcie we wdrażaniu norm jakościowych oraz dyrektyw UE;
 • Redukcję braków produkcyjnych.
Blunovation
Na bazie programów funduszy UE firma Blunovation rozwinęła od podstaw wielomodułową platformę BluSezam – uniwersalny szkielet systemowy (ang. framework), która jest dzisiaj najlepszym narzędziem łączącym wymagania dla systemu klasy EAM (ang. Enterprise Asset Management) do Zarządzania Majątkiem, CMMS do Zarządzania Utrzymaniem Ruchu i Procesów Produkcyjnych (ang. Computerised Maintenance Management System), MES do Zarządzania Produkcją MES (ang. Manufacturing Execution System) oraz FSM - Zarządzania Grupami Roboczymi w Terenie FSM (ang. Field Service Management) dostępnym na rynku, a jednocześnie znakomicie sprawdzającym się uniwersalnym narzędziem nadającym się do zastosowań rozwiązywania wszelkich problemów automatycznej identyfikacji AutoID, Systemów Zarządczych IT, zarówno jak i sprostaniu różnorodnym zadaniom w koncepcji Internetu Rzeczy oraz Rewolucji Przemysłowej IV.
BluSezam to platforma, która:
 • Znacznie skraca czas dostarczenia aplikacji zarządzającej w pełni procesami przemysłowo-biznesowymi dla Klienta z bardzo indywidualnymi wymaganiami;
 • Posiada wbudowane mechanizmy predykcji oparte o Big Data;
 • Posiada dla każdego modułu odpowiednik aplikacji mobilnych na systemy android, iOS, Windows Mobile tak, aby wspierać nowe obowiązujące paradygmaty Everything Goes Mobile oraz Internet Rzeczy;
 • Wyróżnia się inteligentnym silnikiem GUI (Graphical User Interface), czyli graficznym interfejsem użytkownika.
Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 28 września 2017 r.
Czwartek, 08:00
Miejsce: Gdynia, Hotel Mercure Centrum
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 22
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Hotel Mercure Centrum
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Komtech Sp. z o.o. Queris Sp. z o.o. DCLOG Sp. z o. o. ANT Sp. z o.o. FBD Blunovation Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Księgarnia Internetowa Helion.pl Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Katowicach 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Poznaniu 17 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 24 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni