BPC Training Centre

Konferencja w Chorzowie, 15 grudnia 2016 r.

Rozwiązania
QUERIS
System Queris MES jest narzędziem do kompleksowego zarządzania realizacją produkcji, stworzonym przez polskiego producenta. Jego funkcjonalność w pełni zaspokaja potrzeby związane z monitorowaniem i podnoszeniem wydajności procesów. Został wyposażony w możliwości usprawniające pracę dyrektorów produkcji, kierowników oraz operatorów. Jego elastyczna architektura umożliwia pełną integrację z maszynami oraz innymi rozwiązaniami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie (takimi jak systemy ERP, APS, czy CMMS), która przyczynia się do wykorzystania pełni możliwości związanych z informatyzacją zakładu. Oprogramowanie jest z powodzeniem wdrażane i użytkowane w różnego rodzaju przedsiębiorstwach z różnych branż.
QUERIS APS
System klasy APS stworzony przez firmę Queris stanowi praktyczne rozwiązanie do automatycznego harmonogramowania produkcji. Oparte na najnowszych dostępnych technologiach ułatwia pracę działów produkcji i pozwala znacznie zwiększyć wydajność procesów tylko dzięki lepszemu planowaniu. System jest przystosowany do automatycznego harmonogramowania zleceń według różnych rodzajów kryteriów (maksymalnej wydajności, minimalizacji czasu przezbrojeń, minimalnych kosztów, itp.). Wykorzystanie algorytmów heurystycznych (prostych) oraz memetycznych (złożonych) przekłada się na optymalne zaplanowanie produkcji, a przez to osiąganie lepszych wyników.
QUERIS CMMS
Queris CMMS, to polskie rozwiązanie dla służb utrzymania ruchu, które od długiego już czasu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodzimych i zagranicznych przedsiębiorstw. System został stworzony w oparciu o własne doświadczenia z dziedziny utrzymania ruchu oraz na podstawie licznych opinii praktyków. Oprogramowanie firmy Queris posiada bogatą funkcjonalność i szerokie możliwości integracji, a na rynku jest doceniane również z nowoczesny, przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Koncepcja systemu i jego wykonanie sprawiają, że staje się ono niezbędnym wsparciem przy realizacji podejścia lean manufacturing oraz prewencyjnego utrzymania ruchu.
Komtech
System KPS OEE jest systemem klasy MES, który wspomaga Kadrę Kierowniczą rejestrując i prezentując dane w zakresie czasu pracy, efektywności maszyn, a także innych istotnych wielkości dotyczących procesu produkcji. System dostarcza szczegółowych informacji na temat zleceń produkcyjnych, stanów linii, ich wydajności oraz produktów nie tylko w czasie rzeczywistym, ale i w ujęciu historycznym. Zgromadzone przez system dane umożliwiają określenie rzeczywistej wielkości produkcji oraz czasów z nią związanych (praca, postoje, przezbrojenia, awarie). Informacje te służą również do wyznaczenia wskaźnika OEE / Overall Equipment Effectiveness / w pełnym spektrum: od urządzenia stanowiącego element linii produkcyjnej, dla całej linii, wydziały, zlecenia produkcyjne na całym zakładzie kończąc.
Ponadto system wyposażony jest w narzędzia monitorowania i rozliczania zleceń produkcyjnych niezależnie oraz przy integracji z systemami klasy ERP, z których pobierane są dane o zleceniach. Na podstawie informacji pobieranych bezpośrednio z linii produkcyjnych system może przekazywać do systemów ERP zwrotne informacje o statusie realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych. System KPS OEE jest systemem otwartym, co umożliwia integrację z innymi systemami służącymi do zbierania danych i zarządzania produkcją, jeżeli takie już funkcjonują w przedsiębiorstwie.
Aspekty walidacyjne wpłynęły na wyznaczenie w ramach funkcjonalności systemu KPS OEE obszarów krytycznych, dzięki czemu zapewniony jest niezbędny poziom dokumentacji procesów produkcyjnych. Wiąże się to bezpośrednio z koniecznością zachowania regulacji branżowych wymaganych przez GMP.
Główny Zakres Funkcjonalny Systemu KPS OEE:
 • EWIDENCJE – Rejestr maszyn, podzespołów, pracowników, produktów, stanów linii, zakłóceń procesu produkcyjnego, czynności elementarnych, zleceń;
 • ZLECENIA PRODUKCYJNE – Moduł zarządzania zleceniami produkcyjnymi umożliwiający tworzenie, import z plików Excel oraz import zleceń z systemów klasy ERP (m.in. SAP, BAAN, IFS, Impuls, SCALA, MS Dynamics, Movex, JD Edwards, TETA, ...);
 • PANEL OPERATORA – Dedykowany dla operatorów panel umożliwiający nadzór i realizację zleceń produkcyjnych oraz wzgląd aktualne parametry produkcji (min. OEE, status realizacji zlecenia, przewidywany czas zakończenia zlecenia, kolejne zlecenia do realizacji);
 • PANEL KIEROWNIKA PRODUKCJI – Kontrola efektywnego czasu pracy maszyn i operatorów, statusu produkcji, weryfikacja planów i norm produkcyjnych (dla całej linii, poszczególnych maszyn, w podziale na komórki organizacyjne i lokalizacje);
 • MONITORING WIELKOŚCI PRODUKCJI – Wsparcie i automatyzacja procesów związanych z odczytem i rejestracją danych pochodzących z liczników zamontowanych na liniach produkcyjnych;
 • MONITORING PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH – Funkcjonalność umożliwiająca zdefiniowanie dla każdej linii / maszyny parametrów (np. wilgotność, temperatura, ciśnienie), które będą automatycznie (na podstawie danych z czujników) lub manualnie (jako akcja operatora) rejestrowane w systemie w celu śledzenia i raportowania warunków panujących na produkcji;
 • STATYSTYKI i RAPORTY – Generowanie różnorodnych analiz dotyczących m.in. czasu pracy, wydajności, awaryjności czy efektywności pracy maszyn, przebiegu procesu produkcji i realizacji zleceń produkcyjnych;
 • ADMINISTRACJA i SYNCHRONIZACJA Z PARKIEM MASZYNOWYM – Zarządzanie konfiguracją systemu oraz synchronizacja z liniami produkcyjnymi i koncentratorami odpowiedzialnymi gromadzenie danych;
 • KPS EWPL (Ekrany Wizualizacji Pracy Linii) – System wizualizacji pracy linii i urządzeń produkcyjnych prezentujący aktualne dane na temat zlecenia produkcyjnego, postępu produkcji i stanu linii oraz maszyn na dużych, przemysłowych wyświetlaczach;
 • KPS PDA (Personal Digital Assistant) – Dedykowana dla pracowników działów produkcji i kadry kierowniczej aplikacja umożliwiający podgląd aktualnego stanu produkcji z poziomu smartphone’a;
 • KMS Maintenance – System wspomagający zarządzanie utrzymaniem ruchu, gospodarką remontowo-konserwacyjną, materiałową oraz gospodarką zaopatrzeniową, nadzorując realizację wszystkich wykonywanych prac związanych z planowaniem, harmonogramowaniem i eksploatacją obiektów technicznych;
 • KMS AKP (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa) – System zapewniający pełną ewidencję oraz wsparcie procesów związanych z kontrolą urządzeń i przyrządów pomiarowych;
 • KMS NP (Narzędzia Produkcyjne) – System wspomagający prowadzenie pełnej gospodarki narzędziami produkcyjnymi począwszy od zamówień, poprzez zakup, ewidencję, eksploatację, serwis, na likwidacji kończąc;
 • KMS WP (Wyposażenie Pracowników) – System ewidencji i wyposażenia pracowników, umożliwiający automatyzację procesu zamówień, gospodarki magazynowej i obiegu wyposażenia pracowników.
System KMS Maintenance jest system jest systemem klasy CMMS, który wspomaga zarządzanie utrzymaniem ruchu, gospodarką remontowo-konserwacyjną, materiałową oraz gospodarką zaopatrzeniową, nadzorując realizację wszelkich wykonywanych prac związanych z planowaniem, harmonogramowaniem i eksploatacją obiektów technicznych. System zawiera niezbędne funkcje do maksymalizowania efektywności zarządzania majątkiem i zasobami służb technicznych oraz minimalizowania kosztów gospodarki remontowej i materiałowej. Pozwala automatyzować prace związane z zarządzaniem elementami infrastruktury technicznej, obsługą procesu awarii, prowadzeniem przeglądów i konserwacji czy też wyliczaniem i raportowaniem statystyk, takich jak współczynniki MTTR – Średni Czas Usuwania Usterek, MTTF – Średni czas do wystąpienia awarii, MTBF – Średni Czas Pomiędzy Usterkami czy OEE - Całkowita Efektywność Sprzętu.
System KMS Maintenance umożliwia prowadzenie niezbędnej dokumentacji czynności walidacyjnych i kalibracyjnych, spełniających zbiór wymagań związanych z koniecznością zachowania regulacji branżowych, takich jak GMP, FDA czy HACCP. Dzięki gromadzeniu spójnych i aktualnych danych w systemie możliwe jest dynamiczne wdrażanie zasad zarządzania określanych jako Optymalne Utrzymanie Ruchu (TPM – Total Productive Maintenance).
System posiada wiele wbudowanych narzędzi wykorzystywanych na co dzień przez działy techniczne, tj. prowadzenie magazynków wydziałowych, dokumentacji technicznej powiązanej z obiektami, wyposażenie Pracowników, aparatura kontrolno-pomiarowa, narzędzia wspomagające proces obsługi zamówień i zapotrzebowań, śledzenie kosztów utrzymania ruchu (budżetowanie), generator raportów wraz z zestawem gotowych raportów wykorzystywanych przez Służby UR.
Główny Zakres Funkcjonalny Systemu KMS Maintenance:
 • EWIDENCJE – Rejestr obiektów, pracowników, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, ewidencja zdigitalizowanych zasobów (instrukcje, schematy, certyfikaty, zdjęcia i inne);
 • ZLECENIA – Zarządzanie zleceniami awaryjnymi, harmonogramowanymi oraz planowanymi (inwestycyjnymi);
 • GOSPODARKA MAGAZYNOWA – Zarządzenie magazynem technicznym oraz magazynami podręcznymi;
 • ZAPOTRZEBOWANIA / ZAMÓWIENIA – Zarządzanie zapotrzebowaniem zakupów części i materiałów;
 • APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA – Wsparcie i automatyzacja procesów związanych z ewidencją oraz kontrolą narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • KALENDARZE – Harmonogram pracy zakładu, kalendarze zmianowe, ewidencja absencji;
 • RAPORTY – Generowanie różnorodnych analiz dot. m.in. awaryjności (MTTR, MTTF, MTBF), realizacji prac technicznych, czasu pracy pracowników, kosztów realizacji zleceń, gospodarki magazynowej i innych aspektów związanych z UR/DT;
 • KMS ZA (Zgłoszenia Awarii WWW) – Zgłoszenie, nadzór i akceptacja prac serwisowych przez Pracowników produkcji z poziomu przeglądarki WWW;
 • KMS RZ (Rozliczanie Zleceń) – Kompleksowa obsługa zleceń serwisowych dla Pracowników DT/UR z poziomu przeglądarki WWW (rejestracja czasu rozpoczęcia/zakończenia prac, wykaz czynności technicznych, rozliczanie części);
 • KMS AKP (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa) – System zapewniający pełną ewidencję oraz wsparcie procesów związanych z kontrolą urządzeń i przyrządów pomiarowych;
 • KMS NP (Narzędzia Produkcyjne) – System wspomagający prowadzenie pełnej gospodarki narzędziami produkcyjnymi począwszy od zamówień, poprzez zakup, ewidencję, eksploatację, serwis, na likwidacji kończąc;
 • KMS WP (Wyposażenie Pracowników) – System ewidencji i wyposażenia pracowników, środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i środków higieny osobistej, umożliwiający automatyzację procesu zamówień, gospodarki magazynowej i obiegu wyposażenia pracowników;
 • KMS PDA (Personal Digital Assistant) – Dedykowany dla pracowników UR/DT i dostępny z poziomu smartphone’a system powiadomień o awariach umożliwiający podgląd aktualnego stanu oraz reakcję na zgłoszenia serwisowe;
 • KMS EWP (Ekrany Wizualizacji Pracy) – System wizualizacji statusu prac UR na produkcji (stan prac, czas trwania, MTTR, MTBF, MTTF).
ABIS działa na rynku automatyki od 1994 roku. Ścisła współpraca z renomowanymi producentami i przedstawicielami rozwiązań automatyki i obsługi procesów produkcji: Wonderware, Siemens, GE Intelligente Platform, Satel, Cognex czy Kawaski pozwoliła na przeprowadzenie ponad 320 projektów. Firma zatrudnia wysokiej klasy inżynierów i specjalistów, kilkudziesięcioosobowy zespół zapewnia wysoką jakość świadczonych usług we wszystkich obszarach zarządzania produkcją. Obszar kompetencyjny obejmuje zakres produkcji od elementów sterowania, robotyki, zapewnienie łączności, po panele operatorskie, systemy SCADA i HMI aż do rozwiązań sterowania i nadzorowania procesów produkcji MES.
Przeczytaj opis tego dostawcy w Katalogu Rozwiązań IT:
https:// BPC-Guide.pl » Abis Sp. z o.o. Sp.k.
Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 15 grudnia 2016 r.
Czwartek, 09:00
Miejsce: Chorzów, Hotel Gorczowski ****
41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 35
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Queris Sp. z o.o. Komtech Sp. z o.o. Madar Sp. z o.o. Abis Sp. z o.o. Sp.k.
Sponsorzy:
Kompass Poland Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Katowicach 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 24 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni