BPC Training Centre

Warsztaty w Krakowie, 09 marca 2016 r.

Click Here to proceed to the English website of this Educational Meeting,
where you can find all the descriptions and more information in English.
Warunki Rejestracji i Uczestnictwa
Warsztaty w Krakowie, 09 marca 2016 r.
" IT Business in Poland "
 1. Organizatorem Warsztatów "IT Business in Poland", zwanych dalej "Warsztatami", jest Synergy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ul. Jesionowej 9A, piętro VIII, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352923, kapitał zakładowy: 40.000,00 PLN, NIP: 954 26 86 636, Regon: 241380467. Osobą odpowiedzialną za organizację Warsztatów jest Mateusz Rozwadowski, Sales Consultant, M: +48 660 193 098, E: mateusz.rozwadowski@synergia-it.pl.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie uprzedniej rejestracji przy pomocy Formularza Rejestracyjnego, złożenie oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Warsztatów oraz dokonanie opłaty za udział w Warsztatach w terminie określonym w Warunkach Rejestracji Oraz Uczestnictwa.
 3. Podstawowe informacje o Warsztatach, stanowiące integralną część Oferty Warsztatów, zawarte są na stronie internetowej: http://synergia-it.pl/2016-03-09/krakow/
 4. Uczestnikiem Warsztatów mogą być dostawcy zaawansowanych systemów IT i technologii. Osoba biorąca udział w Warsztatach zobowiązana jest do wskazania podmiotu, który reprezentuje (Uczestnika Warsztatów) poprzez podanie jego firmy, siedziby, adresu, numeru, pod którym wpisany jest do właściwego rejestru, numeru właściwego w danym państwie dla celów identyfikacji podatkowej.
 5. Opłata za udział w Warsztatach wynosi 1.100,00 EUR (słownie: jeden tysiąc sto euro) od pierwszej osoby biorącej udział w Warsztatach oraz 550,00 EUR (słownie pięćset pięćdziesiąt euro) za każdą kolejną osobę reprezentującą ten sam podmiot. Organizator Warsztatów uprawniony jest do udzielenia rabatu, którego podstawę stanowi przedstawione Zaproszenie na Warsztaty zawierające postanowienia o rabacie oraz jego wysokości. Każdorazowo może zostać udzielony przez Organizatora Warsztatów tylko jeden rabat (rabaty nie sumują się). Opłata za udział w Warsztatach zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości określonej w przepisach prawa polskiego powszechnie obowiązującego w chwili wystawienia faktury. Opłata zostanie dokonana na konto bankowe Organizatora: 62 1050 1214 1000 0023 4494 9645, Kod SWIFT: INGBPLPW.
 6. Opłata za udział w Warsztatach obejmuje możliwość uczestnictwa w Warsztatach, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, lunch) oraz nocleg.
 7. Faktura zostanie wystawiona na Uczestnika Warsztatów, po dokonaniu rejestracji przy pomocy Formularza Rejestracyjnego oraz złożeniu oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Warsztatów. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. W tytule przelewu powinny zostać podane imię i nazwisko osoby biorącej udział w Warsztatach oraz oznaczenie podmiotu, który reprezentuje.
 8. Po dokonaniu rejestracji przy pomocy Formularza Rejestracyjnego Warsztatów oraz złożeniu oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Warsztatów Uczestnik lub osoba biorąca udział w Warsztatach otrzyma od Organizatora potwierdzenie oraz uczestnictwa w Warsztatach.
 9. Uczestnik Warsztatów może zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach bez ponoszenia kosztów Warsztatów (jeżeli Opłata za udział w Warsztatach została zapłacona nastąpi jej zwrot), nie później niż na 30 dni przed terminem Warsztatów. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach w terminie krótszym niż 30 dni, lecz nie później niż na 14 dni przed terminem Warsztatów, zostanie zwrócona Opłata za udział w Warsztatach w wysokości 50%. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach, pod rygorem jej bezskuteczności, winna zostać dokona na piśmie i przesłana na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za organizację Warsztatów. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach nastąpi później niż na 14 dni przed terminem Warsztatów lub Uczestnik nie weźmie w nim udziału, wówczas Uczestnik nie zachowuje prawa do zwrotu uiszczonej Opłaty za udział w Warsztatach i zobowiązany jest do poniesienia pełnego kosztu Warsztatów.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów bez podawania przyczyny. W takim przypadku przysługuje jedynie prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty za udział w Warsztacie w terminie 14 dni od daty odwołania Warsztatów. Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu odwołania Warsztatów.
 11. W przypadku braku zgody na zawarcie umowy przy użyciu wzorca umownego, możliwe jest zawarcie umowy na warunkach indywidualnie uzgodnionych.
 12. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle uczestnictwa w Warsztatach jest prawo polskie.
Warsztaty BPC GROUP POLAND:
Termin: 09 marca 2016 r.
Środa, 09:00
Miejsce: Kraków, Hilton Garden Inn Krakow Airport
32-083 Balice, ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 3
Koszty: Spotkanie Płatne
Zobacz: Warunki Rejestracji i Uczestnictwa
Język:
Spotkanie prowadzone w języku angielskim
z tłumaczeniem symultanicznym na język polski
Hilton Garden Inn Krakow Airport
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Patronat Honorowy:
ambasada_czechy ambasada_slowacja ambasada_wegry paiz_logotyp
Sponsorzy:
Antal International Kompass Poland Sp. z o.o. Księgarnia Internetowa Helion.pl
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Katowicach 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni