BPC Training Centre

Konferencja w Krakowie, 06 października 2011 r.

Rozwiązania
IFS
System IFS Applications™ zapewnia pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości działania firmy, ułatwia rozszerzenie oferty, skali oraz zasięgu działania.
Charakterystyka:
 • Szeroka funkcjonalność branżowa oraz obsługa procesów związanych z finansami, zarządzaniem zasobami ludzkimi i relacjami z klientami;
 • Atrakcyjny, intuicyjny i wygodny interfejs IFS Aurena umożliwiający pracę w systemie z dowolnego urządzenia;
 • Możliwość wdrożenia w modelu SaaS (Software-as- a-Service - oprogramowanie jako usługa) lub lokalnie (on-premise);
 • Wsparcie działań globalnych i przejrzystość procesów biznesowych - pełny przegląd działalności całej firmy;
 • Technologia IoT i rejestracja danych w czasie rzeczywistym na potrzeby predykcyjnego zarządzania usługami serwisowymi;
 • Architektura wielowarstwowa (LAA), niskie koszty eksploatacji systemu, proaktywne zarządzanie jakością i ciągła innowacyjność dzięki regularnym aktualizacjom.
IFS Applications™
PROXIA
Tematem prezentacji będzie demonstracja działania oprogramowania klasy MES,
w zakresie planowania produkcji, monitorowania maszyn i zleceń produkcyjnych.
W skład modułów wchodzących w systemu MES firmy PROXIA należy wymienić:
 • MDE czyli monitorowanie maszyn z wyliczaniem wskaźnika OEE;
 • BDE czyli monitorowanie zleceń produkcyjnych z wyliczaniem wskaźników KPI;
 • PROXIA czyli Zaawansowanie planowanie produkcji na zasobach ograniczonych;
 • DNC czyli serwer komunikacyjny do zarządzania programami NC dla maszyn
  sterowanych numerycznie;
 • TD czyli Zarządzanie Narzędziami i Danymi Produkcyjnymi.
Oczekiwania i cele użycia ProXIA MES:
 • Zarządzanie i podgląd aktualnych stanów maszyn z jednego miejsca;
 • Zarządzanie i podgląd aktualnego stanu realizacji zleceń produkcyjnych;
 • Zmniejszenie czasu wyliczania aktualnej wydajności maszyny;
 • Szybka integracja w przedsiębiorstwie przez wykorzystanie standardów
  baz danych Microsoft / Oracle.
Prostota użytkowania:
 • Obsługa programu MDE/BDE i komunikacja z maszynami na produkcji odbywa się
  przez sieć komputerową i jest niezleżna od producenta maszyny;
 • System charakteryzuje się w szczególności przez przyjazny dla użytkownika,
  praktyczny interfejs oraz prostotę obsługi przez pracownika;
 • Dostępność programu MDE/BDE dla obsługujących maszyny oraz dla kierownictwa
  przez 24 godziny na dobę.
Korzyści udostępniane przez system MES:
 • Aktualne informacje zwrotne z maszyny do poziomu planowania.
 • Koniec „bałaganu papierowego” w produkcji.
 • Centralna aktualizacja oprogramowania.
 • Prosta aktualizacja dokumentacji i oprogramowania NC.
 • Optymalne wykorzystanie istniejących zasobów.
Zbieranie danych:
Głównym celem podczas rozwoju oprogramowania do zbierania danych MDE było
udostępnienie również niedoświadczonym użytkownikom prostego i intuicyjnego interfejsu
użytkownika. Za pomocą modułu MDE można zbierać dane zarówno ręcznie wprowadzone
przez użytkownika (przez osobisty terminal przy maszynie), obsługującego maszynę poprzez
ekran dotykowy, jak i automatycznie odczytywać stany maszyny. Oprogramowanie
konfigurowane jest indywidualnie dla potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Monitor online:
Moduł pakietu PROXIA Online-Monitor udostępnia użytkownikowi jednocześnie wszelkie
informacje pochodzące z maszyn i produkcji w czasie rzeczywistym. Użytkownik w ten
sposób ma natychmiastowy wgląd na aktualną sytuację w produkcji i montażu. Przedstawić
można między innymi zarówno czasy biegu i czasy pomocnicze, jak i liczby sztuk detali.
Zarówno jako podgląd dla mistrza w jego zakresie obowiązków, jak i jako globalny przegląd
dla planisty lub kierownika produkcji. Informowanie o zaistniałych wydarzeniach na produkcji
na danej maszynie za pomocą SMS lub poczty email są podstawowymi funkcjami.
Oś czasu:
Ten pakiet oprogramowania pozwala użytkownikowi wyświetlić zakres czasu i przedstawić
graficznie na osi czasu wydajność maszyn/urządzeń/zleceń/pracowników. Daje to osobie
zarządzającej możliwość prostego i szybkiego wglądu, w to jak np. przebiegała ostatnia
zmiana czy konkretne zlecenie produkcyjne.
Analiza wskaźnikowa: OEE i KPI:
Ważną cechą Menedżera MES jest wyznaczanie parametrów (np. OEE oraz KPI).
Odbywa się to na podstawie:
 • Raportów, które może projektować i modyfikować również użytkownik. Celem jest prosty
  i szybki sposób wizualizacji parametrów wydajności, czasów postojów i awarii.
 • Przeglądarki internetowej, gdzie w nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi graficznej
  formie, prezentowane są wszystkie wskaźniki wydajnościowe. Dostęp do tego modułu
  przez internet z poziomu telefonów klasy smartphone.
Dane te służą w głównej mierze do analizy słabych ogniw w organizacyjnym i technicznym
łańcuchu procesowym oraz do kalkulacji kosztów wykonanych zleceń. Poza tym można użyć
zebrane dane również do obliczania należnych premii i wynagrodzeń.
Abis
Firma przedstawi rozwiązania informatyczne obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym na przykładzie wdrożeń systemu MES.
Część I: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym śledzenie produkcji w toku, rozliczanie materiałów, czasu pracy maszyn i pracowników. – Zarządzanie wydajnością – rejestracja stanów pracy, wizualizacji i obliczanie wskaźników OEE. – Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi – transfer zleceń z systemu ERP na linie produkcyjne. – Traceability – śledzenie operacji produkcyjnych i raportowanie genealogii produkcji.
Część II: Obszary zastosowania systemów MES. Przykładowe realizacje Systemów MES oraz sposoby wymiany informacji z systemami ERP oraz z automatyką linii i maszyn produkcyjnych.
Komputerowe wspomaganie produkcji - MES:
W swojej działalności Abis opiera się głównie na produktach amerykańskiej korporacji Wonderware. Wonderware System Platform jest najlepiej zintegrowanym zestawem oprogramowaniem dla przemysłu, który pozwala na wszechstronną obsługę klienta.
Współcześnie pojęcie klasycznej wizualizacji jest coraz powszechniej rozumiane jako dostarczenie nie tylko bieżącej informacji o stanie obiektu, ale również jako skomplikowany system zbierania danych i wielowymiarowego raportowania produkcji. To elastyczne raporty stanowią dziś o atrakcyjności produktu i stopy zwrotu na inwestycji. Celem systemów komputerowych jest znalezienie przyczyn przestojów (downtime), wad, strat, stworzenie genealogii produktu oraz pełnych danych pomiarowych. Przez to możliwe jest podniesienie efektywności i wydajności produkcji. Firma Abis systematycznie podąża za rozwojem tych technologii oferując klientom najwyższą jakość usług.
Śledzenie i zarządzanie procesami przemysłowymi:
We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa, dlatego ich praca musi być ciągle monitorowana. Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewniają to systemy kasy MES.
O skuteczności tych systemów świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 20%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 50%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 33% oraz redukcję zapasów o 60%.
ComputerPlus
Zaprezentowane zostaną rozwiązania Microsoft Office Enterprise Project Management Solution, które zależnie od przyjętej strategii wdrożenia oraz zakresu wykorzystywanych w organizacji rozwiązań ERP mogą rozszerzać ich funkcjonalność, integrować się z danymi ERP lub być od nich całkowicie niezależne. Zostaną omówione przykłady wdrożeń systemu zarządzania projektami i portfelami projektów z uwzględnieniem aspektów integracyjnych.
Systemy wspierające zarządzanie portfelem projektów Microsoft Office Enterprise Project Management Solution pozwalają Przedsiębiorstwom skonsolidować informacje o wszystkich inwestycjach rozważanych, planowanych i realizowanych w firmie w centralnym repozytorium. Zapewnia to kadrze kierowniczej dostęp do pełnego obrazu sytuacji oraz możliwości dokładnego analizowania danych i kontroli. Zarząd i działy zarządzające inwestycjami mogą definiować obiektywne miary oceny projektów i ustalać priorytety strategii biznesowej firmy, co umożliwia ocenę konkurencyjnych względem siebie inwestycji i dokonanie popartego sprawdzonymi technikami wyboru projektów do realizacji. W toku realizacji inwestycji możliwe jest mierzenie i śledzenie wydajności każdej inwestycji, aby na każdym etapie zapewnić dotrzymanie warunków harmonogramu i budżetu.
Microsoft Project Server 2010 jest platformą, obsługującą zarządzanie projektami i zasobami oraz koordynującą współpracę przy projektach. Oprogramowanie to jest przeznaczone do scentralizowanego zarządzania projektami w środowisku wieloprojektowym – szczególnie przydatne w sytuacjach konieczności sprawnego przydzielania zadań w organizacjach realizujących liczne projekty o zróżnicowanej złożoności i priorytetach. Microsoft Project Server dostarcza m.in. arkusze czasu pracy, raporty stanu, narzędzia analizy i modelowania portfolio projektów. Centralna pula zasobów Enterprise Resource Pool pozwala na centralne zarządzanie zasobami oraz śledzenie obciążenia i dostępności. Globalny wzorzec Enterprise Global Template daje możliwość standaryzacji procesu zarządzania projektami w skali przedsiębiorstwa. Rozwiązanie wspiera strategiczne planowanie i zarządzanie portfelem projektów. Posiada funkcjonalności służące planowaniu, budżetowaniu, priorytetyzowaniu, optymalizacji i oceny portfolio projektów – zarówno przed ich uruchomieniem (w fazie analizy propozycji / inicjatyw projektowych) jak i w toku ich realizacji oraz już po zakończeniu.
Microsoft Office Project Professional 2010 pozwala kierownikom projektów tworzyć i edytować plany projektów. Jako podstawowe narzędzie wspierające zarządzanie projektem dostarcza narzędzi do tworzenia harmonogramu i planu projektu, zarządzania zasobami i kosztami oraz raportowania. Ścisła współpraca z Microsoft Project Server pozwala na dostęp do centralnej puli zasobów oraz globalnego szablonu organizacji.
Microsoft Project Web Application jest opartą na przeglądarce aplikacją kliencką pozwalającą członkom zespołów oraz kierownictwu na dostęp do danych serwera Microsoft Project Server. Użytkownicy mają możliwość korzystać z zaprojektowanych dla nich widoków, korzystać w interfejsie przeglądarki internetowej z wybranych funkcji Project Professional, dokonywać dynamicznej analizy danych, raportować czas pracy, rejestrować ryzyka i problemy, wprowadzać dokumenty, zgłaszać propozycje projektowe, śledzić powiązania między projektami oraz przeglądać inne informacje dostępne w środowisku intranetowym organizacji.
Microsoft SharePoint Server 2010 pozwala na organizację i zarządzanie dokumentami z poziomu przeglądarki internetowej, zarządzanie zadaniami poza harmonogramem projektu, tworzenie list dyskusyjnych, anonsów, prowadzenie kalendarza oraz gromadzenia kontaktów. Bogata funkcjonalność zwiększona jest o ścisłą integrację z Microsoft Project Server. Organizacja dokumentów projektowych z podziałem na projekty oraz dostęp do dokumentów w przeglądarce to kluczowe funkcje technologii SharePoint decydujące o polepszeniu komunikacji w zespole projektowym.
Microsoft SQL Server pełni rolę centralnego repozytorium dla wszystkich danych Project Server, technologii SharePoint oraz dokumentów powiązanych z projektami.
Microsoft SQL Server Analysis Services dostarcza wielowymiarowych informacji o danych projektowych z poziomu Microsoft Project Web Access, pozwalając na analizę i modelowanie portfolio projektów za pomocą narzędzi graficznych – tabel i wykresów przestawnych. Dzięki usługom analitycznym Microsoft SQL Server możliwa jest integracja Microsoft Project 2010 z istniejącymi narzędziami raportowymi a także analiza danych w powszechnie używanych aplikacjach np. Microsoft Excel.
Microsoft SQL Server Reporting Services pozwala na opracowanie i udostępnienie użytkownikom systemu bogatych wizualnie raportów opartych na danych z systemu EPM oraz innych uwzględnianych w raportach źródeł. Usługi Reporting Services, oferują narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia różnych, bogato formatowanych raportów z wykorzystaniem szerokiego zakresu źródeł danych, a także zapewniają wszechstronny zestaw znanych narzędzi, służących do zarządzania i zabezpieczania rozwiązań raportujących. Raporty są przetwarzane i dostarczane szybko i efektywnie, umożliwiając użytkownikom pobieranie raportów w sposób automatyczny za pomocą subskrypcji, poprzez dostęp ad-hoc do raportów znajdujących się w centralnym repozytorium raportów lub poprzez wykorzystywanie raportów w kontekście procesów biznesowych z zastosowaniem raportów bezpośrednio wbudowanych w aplikacje biznesowe lub strony sieci Web.
OEPD
Inżynierowie firmy OEPD przedstawią korzyści wynikające ze stworzenia infrastruktury wirtualnej w przedsiębiorstwie. Zaprezentowane zostaną technologie wirtualizacji VMware, które umożliwiają efektywne zarządzanie środowiskiem informatycznym w obszarach: konsolidacji serwerów, optymalizacji procesów produkcji oprogramowania oraz zapewnienia ciągłości kluczowych procesów biznesowych.
Wirtualizacja polega na oddzieleniu warstwy fizycznej sprzętu od systemu operacyjnego. Pozwala uruchamiać wiele wirtualnych maszyn, z własnymi systemami operacyjnymi, na wspólnej maszynie fizycznej. System operacyjny maszyny wirtualnej „widzi” kompletne środowisko sprzętowo-aplikacyjne niezależne od parametrów serwera fizycznego. Użytkownicy widzą zasoby tak jakby były przypisane bezpośrednio do nich natomiast administratorzy mogą zarządzać zasobami centralnie w ramach całego przedsiębiorstwa. Ograniczeniem liczby jednocześnie uruchomionych wirtualnych środowisk są wyłącznie możliwości techniczne serwera. Można uruchomić kilka niezależnych systemów na jednym fizycznym serwerze.
Rozwój infrastruktury informatycznej prowadzi do wzrostu ilości posiadanych serwerów i innego sprzętu co powoduje zwiększoną możliwość awarii oraz wzrost kosztów związanych z zarządzaniem coraz bardziej skomplikowaną strukturą. Stworzenie infrastruktury wirtualnej pozwala uprościć firmowe środowisko IT oraz efektywnie wykorzystać posiadane zasoby. Całe środowisko wirtualne (system operacyjny wraz z zainstalowanymi aplikacjami) zapisywane jest do jednego pliku co daje łatwość przenoszenia danych oraz ich archiwizacji a to usprawnia procesy w zakresie zmian i przesunięć zasobów. Wirtualna maszyna może być przeniesiona bez widocznej dla użytkowników przerwy w działaniu.
Doświadczony zespół administratorów OEPD przeprowadza analizy środowiska oraz doradzą, która wersja oprogramowania (komercyjna czy darmowa) VMware do wirtualizacji środowiska będzie najkorzystniejsza dla przedsiębiorstwa. Wykonuje kompleksowy zakres usług związanych z przenoszeniem serwerów w środowisko maszyn wirtualnych.
Docusoft
Przentowane na konferencji rozwiązanie Vario jest bazuje na kilkunastoletnim doświadczeniu Docusoft w zakresie zarządzania dokumentami i sterowania przepływem informacji. Znajduje zastosowanie do obsługi zarządzania dokumentacją oraz większości procesów biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwa oraz zapewnia ciągłość procesową i bezpieczeństwo funkcjonowania całej organizacji.
Obsługa procesów obejmuje zarówno obieg kancelaryjny, zarządzania dokumentacją jak i procesy związane z zarządzaniem projektem, obsługę procesów ofertowania, przetargowych oraz inne.
Paleta oferowanych przez Docusoft produktów Vario obejmuje programy skalujące swoje możliwości wraz ze wzrostem wymagań naszych klientów, począwszy od obszarów procesowych o powszechnym zastosowaniu, poprzez branżowe, na indywidualnych, dopasowanych zgodnie z wymaganiami klienta, kończąc.
Rodzina systemów Vario wykorzystuje nowoczesną platformę pozwalającą na budowanie różnych rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania informacją i sterowania jej obiegiem, przystosowaną do pracy w sieciach lokalnych oraz rozproszonych na platformie Vario.
Wszystkie produkty Vario działają w oparciu o technologię Smart Client. Co to oznacza dla klienta? Aplikacja kliencka, instalowana jest w jednym miejscu (zazwyczaj na firmowym serwerze). Użytkownicy na swoim pulpicie posiadają jedynie skrót do programu. Poprzez wybór skrótu, użytkownik uruchamia aplikację na lokalnym komputerze. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszelkie uaktualnienia lub konserwacje prowadzone są w jednym miejscu, tzn. na serwerze. Prowadzi to w efekcie do usprawnienia administracji systemem, co wiąże się również z obniżeniem kosztów eksploatacji.
Systemy Vario projektowane są pod kątem pracy w domenie, co umożliwia pracę w środowisku rozproszonym, umożliwiając korzystanie z systemu m.in. firmom posiadającym wiele oddziałów. Istnieje jednak możliwość pracy także w małych sieciach LAN.
Wdrożenie może odbywać się etapowo, obejmując kolejne działy/biura Klienta - sposób przeprowadzenia wdrożenia, jego szczegółowy harmonogram może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta i jako taki przygotowany na etapie analizy przedwdrożeniowej.
Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 06 października 2011 r.
Czwartek, 09:00
Miejsce: Kraków Modlniczka, Centrum Hotelowo – Konferencyjne WITEK
32-085 Modlnica, ul. Handlowców 14
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Computer Plus Kraków S.A. OEPD Sp. z o.o. Abis Sp. z o.o. Sp.k. Proxia Polska Sp. z o.o. DocuSoft Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Prezent Marzeń Mergeto.pl
Patroni Medialni:
beconnected ERP24.pl ERP-View.pl MagazynIT.pl Automatyka.pl
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja we Wrocławiu 23 stycznia 2020 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 28 stycznia 2020 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni